Informacje kontaktowe KMP

Komenda Miejska Policji w Częstochowie - informacje kontaktowe

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
 42-200 Częstochowa, ul. ks. J. Popiełuszki 5

tel. 34 369 1900
 fax: 34 369 1244

Oficer Dyżurny:
tel. 34 369 1255
email: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Wydziały i Zespoły Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

E-mail

Telefon
Fax
Sekcja
komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl
34 369 1212
34 369 1244
 Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji
kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1280 34 369 1284 Wydział Kryminalny
ppm@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1411 34 369 1413 Wydzial dw. z Przestepczością 
p-ko Mieniu
pg@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1270 34 369 1274  Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
sztab@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1861 34 369 1862  Wydział Sztab Policji
prewencja@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1260 34 369 1264  Wydział Prewencji
rd@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1290    Wydział Ruchu Drogowego
teleinformatyka@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1240 34 369 1249  Zespół Teleinformatyki
kadry@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1341 34 369 1342  Zespół Kadr i Szkolenia 
finanse@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1220 34 369 1224  Zespół Finansów i Zaopatrzenia
prezydialny@czestochow.ka.policja.gov.pl 34 369 1732 34 369 1733  Zespół Prezydialny
kontrola@czestochowa.ka.policja.gov.pl 34 369 1693  -  Zespół Kontroli

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIELNICOWYM

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

  • przesyłanie faksów pod numery: 34 3691244

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Ładowanie odtwarzacza...