Informacje kontaktowe KMP

Komenda Miejska Policji w Częstochowie - informacje kontaktowe

 

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
 42-200 Częstochowa, ul. ks. J. Popiełuszki 5

tel. 47 858 1900
 fax: 47 858 1244

Oficer dyżurny:
tel. 47 858 1255
email: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Wydziały i Zespoły Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie

wydział/ zespół

telefon

fax

e-mail

 Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji

47 858 1212

47 858 1244

komendant@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny

47 858 1280

47 858  1284

kryminalny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

Wydział dw. z Przestępczością 
przeciwko Mieniu

47 858 1411

47 858 1413

ppm@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

47 858 1270

47 858  1274

pg@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Wydział Sztab Policji

47 858 1861

47 858 1862

sztab@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Wydział Prewencji

47 858 1260

47 858 1264

prewencja@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Wydział Ruchu Drogowego

47 858 1290

 

rd@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Zespół Teleinformatyki

47 858 1240

47 858 1249

teleinformatyka@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Zespół Kadr i Szkolenia 

47 858 1341

47 858  1342

kadry@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Zespół Finansów i Zaopatrzenia

47 858 1220

47 858 1224

finanse@czestochowa.ka.policja.gov.pl

 Zespół Prezydialny

47 858 1732

47 858 1733

prezydialny@czestochow.ka.policja.gov.pl

 Zespół Kontroli

47 858 1693

 -

kontrola@czestochowa.ka.policja.gov.pl

WYKAZ KOMISARIATÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIELNICOWYM

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną”, ma możliwość skorzystania z zamieszczonych poniżej rozwiązań.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania wprowadza możliwość skorzystania przez osobę uprawnioną z pomocy udzielanej przez osobę przybraną w kontaktach z organami administracji publicznej. Osobą uprawnioną może być osoba, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie ze względu na zasady określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz.U. Nr 182, poz.1228).

2. Kontakt z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej: dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl

  • przesyłanie faksów pod numery: 47 858 1244

3. Skorzystanie z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016) 

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

dyzurny@czestochowa.ka.policja.gov.pl.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Ładowanie odtwarzacza...